Fjellheimgata

I slutten av juni starter arbeidene opp i Fjellheimgata i Drammen. Arbeidene består i all hovedtrekk av: Separering av kommunale og private vann- og avløpsledninger, etablering av fjernvarme- og kabeltraseer, samt reetablering av overflate inkludert sluksystem. Omfatter både utblokking og generelle gravearbeider.

Anlegget omfatter Fjellheimgata, deler av Fagerlia samt kryssing av glitreledning og Fv. 26 (Engene)

Ved gravearbeider skal nye hovedledninger inkludert kummer etableres, samt utskifting av stikkledninger og reetablering av veikropp. I Fagerlia er det lagt inn opsjon for rehabilitering av vannledning med utblokkong og inntrekking av PE-ledninger. Kryssing av glitreledning og Rv 23 Engene, er prosjektert rørpressing

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet.