Pågående prosjekt

Hanekleiva næringsområde 2

Hanekleiva er et stort område regulert til tung næringsvirksomhet med høy utnyttelsesgrad og høye bygninger.

Vi utfører etablering av ny fylkesvei 319, tomteopparbeidelse og infrastruktur for ca. 500 mål med næringsområde.

For å håndtere store mengder med løsmasser fra området, har vi regulert og etablert et stor løsmassedeponi i nærheten.

Deponiet har en kapasitet på ca. 1 mil. m3 med masser.

En rekke store firmaer etablerer seg i Hanekleiva, blant annet:

  • ASKO Oslofjord etablerer nytt stort sentrallager for Østlandet - Se eget prosjekt her
  • Hanekleiva Utvikling AS utvikler er stort tomteområde for salg av byggeklare næringstomter
  • PERI Norge AS etablerer seg på ny stor industritomt.
  • Ramberg Logistikk AS lokaliserer seg på ny tomt med nye bygninger.
  • Sande kommune er oppdragsgiver for ny fylkesvei F319, kommunalt Vann- og avløpsanlegg samt interne hovedveier og gang- og sykkelsti.
  • I tillegg etablerer mange mellomstore og mindre firmaer seg i området.

Status

Start
Slutt
Kontraktssum
350 MNOK
Prosjektperiode
Høst 2017 - Sommer 2022

Oppdateringer

Status september 2021

PERI Norge AS og Extra er ferdigstilt og overlevert.

Grovplanert tomt til Ramberg Logistikk AS er ferdigstilt og overlevert.

Opparbeidelse av 10 tomter pågår. Disse blir rensket, sprengt og overlevert med ferdig steinsatt plate. To er ferdigstilt og overlevert kunder.

I tillegg etablerer mange mellomstore og mindre firmaer seg i området. 3 stk overleveres i oktober 2021 og resterende i juni 2022.

Status juni 2020

Vi er i sluttfasen på flere av prosjektene på næringsområde 2, blant annet tomteopparbeidelsen til Peri Norge AS.

Firma Ekstra Service Partner er snart innflytningsklare. Kjeldaas AS har utført arbeidet med vann og avløp og utomhus. Asfalten er nå nylig lagt.

På Skarsløkka er arbeidet med et nytt bløttmassebasseng i full gang. Arbeidet for Sande skytterlag er i avsluttende fase.

Videre innover næringsområde 2 er man nå i gang med tomteopparbeidelse av flere nye næringstomter. Her er man i startfasen med rensing av fjell.

Grunnarbeid for Peri

På næringsområde 2 utfører Kjeldaas tomte-opparbeidelse. N2 består av flere aktører. Noen små andre store. Kjeldaas har grunnarbeidet for en av de største aktørene som etablerer seg på N2, som er Peri. Det meste av arbeidet skal være ferdig i 2019, Peri skal være ferdig 1. Mai 2020. Kjeldaas har utviklet fylkesvei på N2, samt gang, sykkel og VA - for Sande Kommune.

Se flere oppdateringer