Pågående prosjekt

Næringsutvikling i Hanekleiva

Hanekleiva er et stort område regulert til tung næringsvirksomhet med høy utnyttelsesgrad og høye bygninger.

Vi utfører etablering av ny fylkesvei 319, tomteopparbeidelse og infrastruktur for ca. 500 mål med næringsområde.

For å håndtere store mengder med løsmasser fra området, har vi regulert og etablert et stor løsmassedeponi i nærheten.

Deponiet har en kapasitet på ca. 1 mil. m3 med masser.

En rekke store firmaer etablerer seg i Hanekleiva, blant annet:

  • ASKO Oslofjord etablerer nytt stort sentrallager for Østlandet
  • Hanekleiva Utvikling AS utvikler er stort tomteområde for salg av byggeklare næringstomter
  • PERI Norge AS etablerer seg på ny stor industritomt.
  • Ramberg Logistikk AS lokaliserer seg på ny tomt med nye bygninger.
  • Sande kommune er oppdragsgiver for ny fylkesvei F319, kommunalt Vann- og avløpsanlegg samt interne hovedveier og gang- og sykkelsti.
  • I tillegg etablerer mange mellomstore og mindre firmaer seg i området.

 Verdi på Kjeldaas AS sine kontrakter så langt er ca. 350 mil.

 Arbeidene startet opp august 2017 og nåværende kontrakter avsluttes ca. august 2020.

Status

Start
Slutt
Samlet kontraktssum
350 MNOK
Prosjektperiode
August 2017 - August 2020