HMS policy

Kjeldaas AS skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for våre medarbeidere, som sikrer en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.

Vi arbeider forebyggende og langsiktig med HMS som en integrert del av den daglige virksomheten.

Vårt kjernefokusområde er at alle skal ha det bra på jobb, og komme trygt hjem. I Kjeldaas har alle et ansvar for å opptre sikkert og helsefremmende, og ta vare på hverandre.

HMS – arbeidet skjer systematisk og integreres i det ordinære planleggings- og utførelsesarbeidet i Kjeldaas.

Vi skal overholde aktuelle lover og forskrifter, og jobbe løpende for å forbedre HMS – arbeidet i bedriften via risikovurderinger, vernerunder og avviksbehandling.

Et viktig prinsipp som gjelder innen HMS – arbeidet, er at saker søkes løst på et lavest mulig nivå, den som ser en utfordring er gjerne også den som ser hvilke tiltak som kan gjennomføres.

Bred og aktiv medvirkning fra medarbeidere, og en klar ansvarsfordeling og organisering av HMS – arbeidet, er en forutsetning for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø.

Innenfor HMS gjelder følgende:

  • Vi har en 0 – visjon for skader og ulykker
  • HMS er et lederansvar i linje
  • Vi skal ha fokus på aktivt å identifisere og redusere risiko for ulykker og svekket helse blant våre ansatte
  • Vi skal ha en HMS – kultur der ulykker, farlige forhold, nestenulykker og forbedringsforslag skaper grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring
  • Vi skal samsvars vurdere vår aktivitet, slik at interne og eksterne krav ivaretas
  • Vi skal øve vår beredskap

Våre verdier

Kjeldaas sine verdier er sentrale for alle våre ansatte, og måten vi skal gjennomføre prosjekter på en sikker og lønnsom måte.

Ryddig

Ryddig

Vi opptrer ryddig på flere måter. Vi opprettholder ryddighet i biler, maskiner, brakker, containere, på kontoret og ute på anlegget. Samtidig skal vi fremstå som ryddige i dialog med publikum, naboer, kunder og media.

Positiv

Positiv

Vi møter alle med en positiv holdning, enten du er kollega, byggherre eller publikum. Vi tar fatt på en hver arbeidsoppgave med et smil om munnen. Innstillingen er bestandig ”Dette går”, ”Dette får vi til” og ”Klart vi har kapasitet”.

Innovativ

Innovativ

Vi ser aldri begrensninger. Vi er løsningsorienterte og er ikke redde for å gå nye veier. Ser alltid etter justeringer og nye metoder som kan gjøre oss bedre. Vår kreative kraft skal kontinuerlig produsere nyskapende ideer.

Effektiv

Vi utsetter aldri – vi får det gjort med en gang. Vi leter bestandig etter løsninger og muligheter som kan være tidsbesparende. Vår effektivitet er tuftet på god planlegging og riktig utstyr til rett jobb.