Samfunnsansvar

Kjeldaas AS ønsker å være en god nabo og en ressurs for lokalsamfunnet.

Lokal bidragsyter

Når det er arrangementer i nærområdet, som lokale festivaler, konserter eller liknende er Kjeldaas ofte på banen med sponsing av gjerder eller andre ting. Vi ønsker et yrende liv i vår lille by!

Vi er investert i ungdommene våre og hvert år tar vi inn mange ungdommer på utplassering og til lærlingstillinger. Vi sponser ulike opplæringsprogrammer som gjør skolen mer tilgjengelig for alle og vi ønsker å være en arbeidsplass der folk virkelig kjenner på det å ha en arbeidsgiver med ordnede forhold. Vi har vært nominert til både årets bedrift og årets lærebedrift.

Våre bærekraftige fokusområder

Kjeldaas AS er opptatt av bærekraft og fremtiden til planeten vår. Vi bruker FNs bærekraftsmål som retningslinjer for arbeidet vårt. På denne siden trekker vi frem noen hovedpunkter som er i ekstra fokus hos oss.

Vi satser på morgendagens arbeidskraft!

Kjeldaas AS har fokus på å etter-leve FNs bærekraftsmål nr 4 ved å blant annet være en godkjent lærebedrift. Vi tar årlig inn lærlinger i forskjellige fag og ble i 2018 nominert til ”årets lærebedrift”. Kjeldaas AS sponser også et lokalt tiltak med et alternativt skoleprogram som gir barn og unge som ikke blomstrer i en tradisjonell skole-situasjon alternativ læring mer fokusert på læring gjennom det praktiske. Vi ønsker å gi barn og unge mestring i hverdagen ved å ta inn utplasseringselever og personer i arbeidstrening, og vi tilbyr opplæring som gir kompetansebevis. Vi er ISO 9001 sertifisert og har kursvirksomhet både internt og eksternt for å sørge for god opplæring til riktig tid. Vi har gode opplæringsrutiner på alt av utstyr og prosesser. Dessuten har alle ansatte i Kjeldaas AS muligheten til å ta relevant etterutdanning og kurs, som gagner oss som en ressurssterk bedrift med høy og variert kompetanse hos våre ansatte.

Rent vann og gode sanitærforhold

FNs bærekraftsmål nr 6 om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann for alle er viktig for oss. Kjeldaas AS har stor respekt for vannforsyningen vi har tilgjengelig. Vi er nøye når det kommer til utførelse av arbeidsoppgaver rundt vannkilder og har prosedyrer i orden for å sikre god kvalitet påarbeidet. Ett av våre arbeidsfelt er sanering av vann og avløpsstrukturer, og vi har også akuttberedskap for å forhindre store skader og forurensinger. Våre ansatte har høy faglig dyktighet og god kompetanse når det kommer til vannhåndtering og begrensing av forurensing av vannforsyningen, og vi legger til rette for kompetanseøkning innenfor feltet for å ligge i forkant av ny teknologi og kunnskap. Kjeldaas AS har en egen avdeling dedikert til utbedring av eksisterende rørinfrastruktur med minimal påvirkning på ytre miljø, såkalt NoDig- metode.

Vi støtter lokalsamfunnet

I en tid preget av økonomiske utfordringer, forblir vårt engasjement for bærekraftsmål 11 sterkt. Vi anerkjenner at opprettholdelsen av arbeidsplasser er en nøkkelkomponent i å skape et inkluderende, trygt og bærekraftig samfunn. Ved å prioritere kvaliteten på våre arbeidsplasser og styrke lokal sysselsetting, ønsker vi å være en pålitelig støttespiller for vårt nærmiljø.

Gjennom å opprettholde arbeidsplasser, skaper vi ikke bare en positiv arbeidskultur, men bidrar også til lokal stabilitet. Vårt mangfoldige arbeidsmiljø reflekterer vårt engasjement for kommunen vår der hver enkelt har muligheten til å trives og utvikle seg. Sammen med dere fortsetter vi å være en del av et samfunn som bygger på styrke, fellesskap og bærekraft.

Vi bryr oss om miljøet – fordi det påvirker oss alle

FNs bærekraftsmål nr 13, å stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem, er ett av de viktigste punktene Kjeldaas AS jobber med. For å gjøre vår del for å etterleve dette punktet bruker vi blant annet fossilfrie maskiner der det er mulig, og har flere maskiner med mulighet for å bruke biodiesel og også noen maskiner som går på strøm. Vårt mål er at alle arbeidsbiler og biler i administrasjonen er byttet til elbiler innen 2025, og vi kjøper ingen nye fossilbiler til denne delen av firmaet. Vi kjører internkonkurranser for å redusere tomgangskjøring på alle maskiner vi har ute hvor hver maskinfører blir bevistgjort på hvordan de ligger an og hvor det er rom for forbedring. Vi er forpliktet til å sortere en minimumsprosent av alt avfallet vårt og etterstreber stadige forbedringer. Vi benytter oss av miljøvennlige produkter, med lang holdbarhet og god kvalitet så langt det er mulig. Våre medarbeidere jobber med å finne innovative løsninger for å minimere innvirkningen på miljøet i alle prosjekter. Vi har stor tro på at miljøvennlige løsninger med fokus på blant annet gjenbruk gir god økonomi.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer definerer de grunnverdier vi legger som fundament i Kjeldaas, og legger føringer for hvordan vi jobber, opptrer og forholder oss til andre parter i arbeidslivet. Ved hjelp av de etiske retningslinjene skal Kjeldaas være en trygg og sikker bedrift, som opptrer etisk og bærekraftig.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trer i kraft fra 1.jul, 2022 har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I Kjeldaas er vi opptatt av høy etisk standard i bedriften og gjennom alle våre innkjøp. Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, ligger dermed til grunn for valg og beslutninger som tas. Dette omfatter å følge gjeldene lover, og sette krav til våre leverandører, slik at vi kan minimere risiko for brudd på bestemmelsene som ligger til grunn i Åpenhetsloven.

I Kjeldaas sin virksomhet vil leveranser av varer og tjenester til våre ulike prosjekter være hovedrepresentant for fare på brudd på bestemmelsene i Åpenhetsloven. Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til disse gjeldene parter og markeder vi opererer i. Dette gjøres gjennom kartlegging av forretningsforbindelser som er direkte tilknyttet virksomheten, tjenester eller produkter.